Rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

DFC Nordic Oy
Y- tunnus 1998514-5
PL 710, 20101 TURKU
Puh: 020 764 1440
Fax: 020 764 1442
Sähköposti: asiakaspalvelu@jousto.com

2. REKISTERIN NIMI

DFC Nordic Oy:n asiakasrekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään DFC Nordic lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelustiedot, tulo- ja menotiedot ja muut asiakkaan antamat tiedot ja työsuhdetiedot. Tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä. IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä DFC Nordic Oy:hin ja laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, DFC Nordic Oy:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 7 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

8. MARKKINOINTI

Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille. DFC Nordic Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

9. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (HenkTL 26§). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle.

10. KORJAAMISOIKEUS

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@jousto.com.

Oikeudellinen huomautus

Tämä oikeudellinen huomautus koskee jousto.com –verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. DFC Nordic Oy myöntää asiakkailleen luottoja. Luoton hakeminen edellyttää luottohakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. DFC Nordic Oy varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä luottohakemuksen.

DFC Nordic Oy:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. DFC Nordic Oy on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska DFC Nordic Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei DFC Nordic Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

DFC Nordic Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan. DFC Nordic Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat DFC Nordic Oy:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.