Jouston sopimusehdot

 

YHTEISTYÖSOPIMUS

Tämä yhteistyösopimus on alla määriteltyjen sopijapuolten allekirjoittama.

Sopijapuolet ovat:

(1) Jouston verkkokauppa-asiakas (”Kumppani”)

(2) DFC Nordic Oy, Y-tunnus 1998514-5, osoite PL 710, 20101 TURKU, Finland (”DFC Nordic”)

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kumppani haluaa edistää tuotteidensa myyntiä DFC Nordicin Jousto –palvelulla. Kumppani ja DFC Nordic ovat tämän sopimuksen mukaisesti sopineet Jousto -maksutavan käyttöönotosta Kumppanin verkko-kaupoissa. Tähän sopimukseen sovelletaan Jouston yleisiä sopimusehtoja 2018 (”Yleiset Sopimusehdot”), jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä 1.

1. Sopimuksen tarkoitus

Tämä sopimus koskee DFC Nordicin Jousto -palvelua Suomen markkinoilla ja määrittää molemmin-puoleiset ehdot, vastuut ja velvollisuudet palvelun käyttöön liittyen.

2. Jousto Jousto on rahoituspalvelu, jolla DFC Nordic myöntää tämän sopimuksen mukaisesti Kumppanin verkkokaupan Asiakkaille kuluttajaluottoja verkkokaupan tuotteiden ja palveluiden ostamisen rahoittamiseksi (”Jousto”).

Jousto voidaan myöntää vain Asiakkaille joiden kotipaikka on Suomessa. DFC Nordicin Jousto -lainanhakulomake integroidaan visuaalisesti ja toiminnallisesti Kumppanin verkko-palveluun. Asiakas hakee Joustoa Kumppanin verkkokauppapaikan kautta sen jälkeen, kun Asiakas on valinnut tuotteen verkkokauppapaikan ostoskoriin ja siirtynyt prosessissa kohtaan maksaminen.

Mikäli DFC Nordic myöntää Asiakkaalle Jouston, DFC Nordic ostaa Kumppanilta Kumppanin kauppahintasaatavan Asiakkaalta Yleisten Sopimusehtojen kohdan 2 mukaisesti. DFC Nordic vastaa saatavien laskutuksesta ja perinnästä. Kumppanin ja DFC Nordicin velvollisuudet

3. Palveluihin liittyvät Kumppanin velvollisuudet

a. Kumppanin tulee aktiivisesti esitellä ja markkinoida Joustoa verkkokauppapaikan asiakkaille. Jousto logoa tulee käyttää maksua koskevassa näkymässä.

Kumppanin on saatava DFC Nordicin etukäteinen kirjallinen hyväksyntä kaikille Jouston markkinointitoimenpiteille. Osapuolet sopivat tarvittaessa erikseen millä tavoin Jousto -tunnuksia käytetään verkkokauppapaikan sivuilla.

b. Kumppanin tulee noudattaa Jouston markkinoinnissa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja suosituksia.

c. Jouston logoja tulee käyttää aina oikeassa muodossa.

4. Palveluihin liittyvät DFC Nordicin velvollisuudet

a. DFC Nordic sitoutuu myöntämään Asiakkaalle Jouston, mikäli Asiakas täyttää DFC Nordicin kulloinkin voimassa olevat luotonmyöntökriteerit.

b. DFC Nordic vastaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Joustoa koskevista luotto-selvityksistä, rahoituksesta, hallinnoinnista sekä asiakaspalvelusta.

c. DFC Nordic vastaa siitä, että DFC Nordicin laatimat Jouston luottoehdot ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaiset.

d. DFC Nordic vastaa siitä, että DFC Nordicin Kumppanille mahdollisesti toimittamat Joustoon liittyvät markkinointimateriaalit ovat voimassa olevien lakien mukaisia.

e. DFC Nordic vastaa Joustossa tapahtuvien muutosten tiedottamisesta sekä voimassa olevan materiaalin saatavuudesta Kumppanille.

5. Takaisinmaksu / tilitys

DFC Nordic maksaa Saatavien kauppahinnan Kumppanille seuraavien ehtojen mukaisesti:

a. DFC Nordic suorittaa ostamiaan saatavia koskevat maksut kerran viikossa. Maksu tapahtuu kerran viikossa siten, että edellisen viikon toimitetut kaupat tilitetään seuraavan viikon keski-viikkona. Esimerkiksi viikolla 1 toimitetut kaupat tilitetään viikon 2 keskiviikkona.

b. DFC Nordic maksaa tilitykseen kohdistuvista viiveistä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

c. DFC Nordic pidättää oikeuden olla tilittämättä saatavia Yleisten Ehtojen mukaisesti.

6. Palvelumaksut

a. Jouston käyttöönotosta tai käytöstä ei peritä palvelumaksuja.

b. Asiakkaan laskuihin lisätään asiakkaan maksettava laskutuslisä, jonka määrä on tätä sopimusta tehtäessä 4,90 euroa/lasku.

7. Jouston näkyvyys

Kumppani huolehtii siitä että Jousto on riittävästi esillä jotta asiakkaat tietävät jo ennen ostopäätöstä mahdollisuudesta maksaa laskulla ja osissa Joustolla.

8. Yleiset ehdot ja liitteet

Mikäli DFC Nordicin ja Kumppanin välillä ei ole toisin sovittu, sovelletaan liitteessä 1 olevia Yleisiä sopimusehtoja.

9. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle.

LIITTEET

1. Yleiset sopimusehdot 2018

YLEISTÄ

Sopimus tarkoittaa sopijapuolten erikseen allekirjoittamaa sopimusta, josta nämä Yleiset sopimusehdot muodostavat osan (jäljempänä ja Sopimuksessa ”Sopimus”). Saatava/Saatavat tarkoittaa Kumppanin kauppahintasaatavia, jotka syntyvät Kumppanin myydessä tuotteita tai palveluja Asiakkaille, jotka ovat rahoittaneet hankinnan DFC Nordic Oy:n myöntämällä Joustolla (jäljempänä ja Sopimuksessa ”Saatavat”).

Asiakas tarkoittaa kuluttajaa, joka on ostanut tuotteen tai palvelun Kumppanilta ja valinnut maksutavaksi Jouston (jäljempänä ja Sopimuksessa ”Asiakas”). Mikäli Sopimuksen ehtojen ja näiden Yleisten Sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijaisesti Sopimuksen ehtoja.

Tuotteisiin, tavaroihin ja palveluihin viitataan jäljempänä yhdessä ja erikseen sanalla ”Tuote”.

1. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus astuu voimaan ja sitoo sopijapuolia, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

2. Saatavat ja takuu

DFC Nordic Oy ostaa Sopimuksen mukaisin ehdoin Kumppanin Saatavat. Saatavien siirto toteutuu, kun DFD Nordic tilittää Saatavaa vastaavan summan Kumppanille. DFC Nordic Oy pidättää oikeuden siirtää seuraavissa tapauksissa Saatavat takaisin Kumppanille:

a) Saatavat, jossa Asiakkaalla on oikeus palauttaa ostettu Tuote (myös sen lisäksi mitä etäkauppaa koskevista lain määräyksistä seuraa).

b) Saatavat, jotka koskevat Tuotteita, joita Kumppani ei ole toimittanut.

c) Saatavat, joiden osalta maksun eräpäivää ei ole annettu tai joiden eräpäivä on myöhemmin kuin mitä Sopimuksessa sopijapuolten välillä on sovittu.

d) Saatavat, joiden luovuttamiselle tai panttaamiselle on olemassa este.

e) Saatavat, joiden osalta Kumppani ei ole noudattanut hyvää markkinointitapaa.

f) Saatavat, joiden osalta Asiakkaalla on kuittausoikeus Kumppania koskevan saatavan perusteella, tai joiden loppusumman osalta Asiakkaalla on oikeus alennukseen tai muuhun vähennykseen ja ko. alennus tai vähennys ei käy ilmi Saatavasta.

g) Saatavat, joihin kohdistuu ehtoja, jotka ovat ristiriidassa Sopimuksen kanssa.

h) Saatavat, joiden osalta Kumppanin ja Asiakkaan välillä vallitsee perustellusta syystä riita tai erimielisyys, kuten riita tai erimielisyys ostetussa Tuotteessa olevasta virheestä.

i) Saatavat jossakin toisessa valuutassa kuin mitä Sopimuksessa on sovittu tai jotka koskevat Asiakasta toisessa maassa kuin mitä Sopimuksessa on sovittu.

j) Saatavat, jotka ovat ristiriidassa toimitusosoitteessa vallitsevan lainsäädännön kanssa.

k) Saatavat, jota koskevat kuluttajasopimusehdot ovat ristiriidassa kuluttajasopimuksia koskevan lainsäädännön kanssa.

3. Markkinointi ja Asiakkaalle tiedottaminen

Kumppani vastaa yksin siitä, että Kumppanin maksupalveluiden markkinointi vastaa voimassa olevan lainsäädännön ja kuluttajansuojalainsäädännön määräyksiä. Kumppanin tulee varustaa kaikki Saatavansa DFC Nordic Oy:n ohjeiden mukaisella ilmoituksella Saatavien siirrosta Kumppanilta DFC Nordic Oy:lle.

4. Vähennykset

Saatavan siirryttyä DFC Nordic Oy:lle, DFC Nordic Oy:n tulee sovitun maksuajan puitteissa maksaa Saatava vähennettynä saatavien määrällä, jotka DFC Nordic Oy:llä on kumppanilta. Saatavan maksu tulee suorittaa Kumppanin määräämälle tilille.

DFC Nordic Oy:llä on oikeus huomioida Tuotteiden palautukset seuraavan Kumppanille tulevan maksun/tilityksen vähennyksenä, tai, mikäli tällaisia ei ole seuraavaan tilityshetkeen mennessä, laskuttaa DFD Nordic vähennykset Kumppanilta. Tarvittaessa DFC Nordic Oy ryhtyy perintätoimenpiteisiin maksusaatavien velkomiseksi.

5. Saatavien takaisinsiirto

DFC Nordic Oy:llä on oikeus siirtää Saatava takaisin Kumppanille, jos

(i) Asiakas perustellusta syystä - kuten ostetussa Tuotteessa olevasta virheestä - johtuen kiistää maksuvelvollisuutensa,

(ii) jos Saatava ei täytä Saatavan siirtoa koskevia kohdassa 2 määriteltyjä edellytyksiä,

(iii) jos Asiakas ei ole saanut tilattuja Tuotteita DFC Nordic Oy:n käsityksen mukaan kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun Kumppani on siirtänyt saatavan DFC Nordic Oy:lle,

(iv) jos Kumppani laskutuksen yhteydessä tai muutoin on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja tai

(v) jos DFC Nordic Oy on suorittanut maksun Asiakkaalle kuluttajansuojalain kuluttaja-luottoja koskevien säännösten (KSL 7:39) perusteella.

(vi) Saatavan takaisinsiirron yhteydessä DFC Nordic Oy:lle saattaa syntyä korko- ja muita tappioita, jotka Kumppani on velvollinen korvaamaan DFC Nordic Oy:lle. Välttääkseen vastuun korko- ja muiden tappioiden osalta, Kumppanin tulee viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta, kirjallisesti ilmoittaa DFC Nordic Oy:lle Tuotteen palautuksesta.

6. Sopijapuolen velvollisuudet

Kumppani vastaa kaikilta osin siitä, että Tuotteiden myynti vastaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, siitä huolimatta, että Saatava on siirretty DFC Nordic Oy:lle. Kumppanin tulee käsitellä reklamaatiot ja palautukset asiallisesti ja viivytyksettä ja ilmoittaa näistä kirjallisesti viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta DFC Nordic Oy:lle.

Jos Kumppani ja Asiakas ovat sopineet palautuksesta tai hinnanalennuksesta, on tästä viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta kirjallisesti ilmoitettava DFC Nordic Oy:lle. Kumppanin tulee lähtökohtaisesti vähintään kerran päivässä tai sopimuksen mukaan toimittaa DFC Nordic Oy Oy:lle sovitussa digitaalisessa muodossa kaikki palautuksia koskevat tiedot.

Tiedot katsotaan viivästyneiksi, jos ne on toimitettu yli 5 arkipäivää myöhemmin. Kumppanin vastuu korko- tai muista tappioista syntyy kuitenkin vasta, jos viivästyminen ylittää jakson 5 alakohdassa (vi) sovitun.

7. Saatavien muutokset – ilmoitusvelvollisuus

Sen jälkeen kun Saatava on siirretty DFC Nordic Oy:lle, Kumppanilla ei ole oikeutta sopia Asiakkaan kanssa Saatavaa koskevista muutoksista, kuten maksuaikataulun myöntämisestä Asiakkaalle. Tuotteen palautus ja sen vaikutukset Saatavaan eivät ole tässä kohdassa tarkoitettuja Saatavaa koskevia muutoksia edellyttäen, että Kumppani on kirjallisesti ilmoittanut ko. palautuksesta DFC Nordic Oy:lle viipymättä ja joka tapauksessa viimeistään 45 päivän kuluessa Tuotteen kaupasta. Jos Asiakas esittää Kumppanille tai DFC Nordic Oy:lle väitteen, jolla Asiakas kiistää maksuvelvollisuutensa tai esittää muun väitteen, tulee sen sopijapuolen joka on vastaanottanut Asiakkaan väitteen välittömästi kirjallisesti ilmoittaa toiselle sopijapuolelle väitteestä.

8. Kumppanin tiedonantovelvollisuus

Kumppanin tulee tämän Sopimuksen voimassaoloaikana välittömästi kirjallisesti ilmoittaa DFC Nordic Oy:lle Kumppania ja sen omistajia koskevista olosuhteista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa Kumppanin luottokelpoisuutta.

Mikäli Kumppanilla on tunnukset Jouston KauppiasExtranetiin, Kumppani vastaa kaikista toimenpiteistä, jotka toteutetaan käyttämällä Kumppanin käyttäjätunnusta. Kumppanin tulee myös ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@jousto.com toiminta-alaansa tai sen luonnetta koskevista muutoksista. Kumppanin tulee myös välittömästi ilmoittaa DFC Nordic Oy:lle mahdollisesta osoitteen-muutoksesta.

9. Sopimuksen siirtäminen

DFC Nordic Oy:llä on oikeus siirtää tästä Sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle sellaisen liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa tämä Sopimus ja koko sitä koskeva liiketoiminta siirtyy kolmannelle.

10. Sopimusrikkomus

DFC Nordic Oy:llä on oikeus välittömästi irtisanoa tai purkaa Sopimus jos

(a) Kumppani hakeutuu tai asetetaan konkurssiin, keskeyttää maksuliikenteensä, hakeutuu velka-saneeraukseen, asetetaan selvitystilaan tai muutoin todetaan maksukyvyttömäksi;

(b) Kumppani laiminlyö velvollisuutensa tämän Sopimuksen perusteella tai tällainen laiminlyönti on todennäköinen;

(c) Kumppani antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salaa tietoja, joilla on merkitystä tämän Sopimuksen ja sopijapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta; tai

(d) käy ilmi, ettei Kumppani täytä DFC Nordic Oy:n Kumppanin luottokelpoisuudelle asettamia vaatimuksia. Irtisanoessaan tai purkaessaan Sopimuksen tämän kohdan mukaan, DFC Nordic Oy:llä on oikeus pidättyä Saatavien maksuista/tilityksistä sekä lopputilityksen suorittamisesta siihen asti, kunnes se on tarkistanut maksamattomien/tilittämättömien Saatavien, mahdollisesti takaisin siirrettävien Saatavien ja palautusten tilan ja myytyjen Tuotteiden palautusaika on mennyt umpeen.

DFC Nordic Oy varaa lisäksi oikeuden sulkea tai estää Kumppanin pääsyn DFC Nordic Oy:n järjestelmään sekä vaatia tietoja, joilla saattaa olla merkitystä arvioitaessa onko Kumppani rikkonut Sopimuksen ehtoja tai näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Purkaessaan tai irtisanoessaan Sopimuksen tämän kohdan mukaisesti DFC Nordic Oy:llä on lisäksi oikeus palauttaa takaisin Kumppanille kaikki Saatavat, jotka ovat siirtyneet DFC Nordic Oy:lle Sopimuksen voimassaoloaikana sen jälkeen kun Saatavista on vähennetty DFC Nordic Oy:n palkkiot ja muut kulut.

DFC Nordic Oy ei milloinkaan ole vastuussa Kumppanin mahdollisista laiminlyönneistä Asiakkaisiin nähden.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskus-kauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjenmukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettely järjestetään Helsingissä, Suomen kielellä.

12. Lainvalinta

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvia säännöksiä, jotka voisivat johtaa toisen maan lain soveltamiseen.

13. Salassapitovelvollisuus

Kumpikin sopijapuoli sitoutuu Sopimuksen voimassaoloaikana ja kaksi (2) vuotta sen päättymisen jälkeen olla paljastamatta sopijapuolten allekirjoittaman Sopimuksen tai Sopimuksen velvoittaman yhteistyön kautta saatuja luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle sekä olemaan käyttämättä tällaisia tietoja muuta kuin tämän Sopimuksen mukaista tarkoitusta varten.

"Luottamuksellisilla tiedoilla" tarkoitetaan Sopimuksessa kaikkia tietoja huolimatta siitä, ovatko tiedot dokumentoituja vai ei, teknisiä, kaupallisia tai muunlaisia tietoja ja tietoja, jotka sopijapuoli erikseen mainitsee olevan luottamuksellisia tai, jotka voidaan kohtuuden nimissä olettaa olevan luottamuksellisia, poikkeuksena:

a) tiedot, jotka ovat yleisesti tiedossa tai, jotka tulevat yleiseen tietoon muuten kuin sopijapuolen tekemän sopimusrikkomuksen kautta, jossa sopijapuoli rikkoo tässä Sopimuksessa sovittuja ehtoja.

b) tiedot, jotka sopijapuoli voi todistaa tienneensä ennen toista sopijapuolta tai ennen tiedon syntymistä Sopimuksen kautta tehdyn yhteistyön puitteissa.

c) tiedot, jotka sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle noudatettavien lakien, tiedonantosopimuksen, oikeuden määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti tai

d) tiedot, jotka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta, ja joihin ei liity salassapitovelvollisuutta.

14. Force majeure ja vastuunrajoitus

Jos DFC Nordic Oy:n kyky täyttää Sopimuksesta johtuvat velvollisuutensa estyy tai vaikeutuu sellaisten tapahtumien tai seikkojen johdosta, joihin DFC Nordic Oy:n ei ole voinut varautua tai joita DFC Nordic Oy ei ole voinut kontrolloida, kuten esimerkiksi salama, tulipalo, viranomaismääräysten muutos, viranomaisen väliintulo, lakko, tietoliikenne-, toimittaja-, tuotanto-, tai kuljetushäiriö, valuuttakurssimuutos tai luonnonkatastrofi, on DFC Nordic Oy:llä oikeus lykätä tai täysin vapautua suorituksestaan ilman vahingonkorvausvelvollisuutta tai muita seuraamuksia.

Jos Sopimuksen täyttäminen jostakin edellä mainitusta syystä on oleellisesti estynyt ja este on kestänyt yli kaksi (2) kuukautta, on sopijapuolella oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta kirjallisesti irtisanoa sopimus. Yllä oleva force majeure -lauseke ei vapauta DFC Nordic Oy velvollisuudesta maksaa/tilittää Kumppanille sellaisia Saatavia, jotka näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 2 tarkoitetulla tavalla ovat siirtyneet DFC Nordic Oy:lle.

Lauseke voi sen sijaan oikeuttaa esimerkiksi Saatavien maksun/tilityksen viivästymisen. DFC Nordic Oy ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista. DFC Nordic Oy:n vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu tämän Sopimuksen alla aina enintään viiteen (5) prosenttiin kuuden (6) kuukauden aikana tehdyistä tilityksistä.

15. Ilmoitukset

Sopimuksen irtisanomista koskeva ilmoitus tai muu ilmoitus on tehtävä kirjallisesti Sopimuksen kansilehdessä ilmoittamaan osoitteeseen tai sopijapuolen kirjallisesti ilmoittamaan toiseen osoitteeseen.

16. Sopimuksen muuttaminen

DFC Nordic Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia Sopimukseen ilmoittamalla muutoksista kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos Kumppani ei hyväksy muutosta, on Kumppanilla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen. Kumppanin tulee tällöin irtisanoa Sopimus viimeistään 60 päivän kuluessa siitä, kun Kumppani on vastaanottanut tiedon DFC Nordic Oy:n sopimusmuutoksesta.

17. Tunnukset

Kumppani sitoutuu Sopimuksen voimassaoloaikana käyttämään tunnusmerkkejä, ”painikkeita”, tai tavaramerkkejä (jäljempänä ”Tunnukset”) ainoastaan DFC Nordic Oy:n sallimalla ja ohjeistamalla tavalla. Kumppani sitoutuu sopimuksen päätyttyä välittömästi poistamaan tunnukset ja olemaan käyttämättä niitä.