JOUSTO - KULUTTAJALUOTON YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Määritelmät

Näissä ehdoissa tarkoitetaan:

Luottosopimuksella a) Jousto-luoton yleisiä ehtoja, b) Luotonantajan luottopäätöstä, c) Luottohakemusta ja d) Jousto-luotosta laadittua vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -asiakirjaa. Kohdat a) - d) muodostavat yhdessä Luottosopimuksen.

Jousto-luotolla Luottosopimuksen mukaisesti Luotonantajan Luotonsaajalle myöntämää Luottoa, jonka kulloinenkin saldo ilmenee Luotonantajan Palvelusta sekä Luotonantajan lähettämästä Jousto Laskusta.

Luotolla Luotonantajan Luotonsaajalle antamaa tavaran tai palvelun ostamiseksi tarkoitettua hyödykesidonnaista lainaa, joka perustuu Jousto-luottoon. Luotonsaajalla ei ole oikeutta nostaa Luottoa rahana.

Veloituksella maksutapahtumaa sekä muita veloituksia, mukaan lukien ostot, maksut, palkkiot, korot, verot ja kaikki muut summat, jotka Luotonsaaja on sitoutunut maksamaan Luotonantajalle tai joista Luotonsaaja on tämän Luottosopimuksen perusteella vastuussa.

Luoton maksulla Luoton lyhentämistä koskevaa tilisiirtoa. Luoton maksu on pätevä vain tilisiirtona.

Luottokustannuksilla Luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen johdosta Luotonsaajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien Luottoon liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä Jousto-luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

Luotonhakijalla Luotonsaajaa, jonka Luoton myöntämistä tai epäämistä koskevaa päätöstä Luotonantaja ei ole vielä tehnyt.

Luottohakemuksella hakemusta, jolla Luotonhakija hakee Jousto-luottoa Luotonantajalta.

Myyntiyhtiöllä Suomalaista tai ulkomaalaista yritystä, verkkokauppaa tai muuta tavaroita ja/tai palveluita myyvää tahoa, joka hyväksyy Jousto-luoton maksuvälineenä.

Pankkitilillä Luotonsaajan nimissä olevaa suomalaisessa pankissa olevaa rahatiliä, jonka Luotonsaaja on ilmoittanut Luotonantajalle Luottohakemuksessa.

Pankkipäivällä viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Palvelulla Luotonantajan sähköistä Online-tietojärjestelmää, jossa Luottoa hallinnoidaan ja jossa Luotonsaajalla on mahdollisuus asioida etäyhteyttä käyttäen. Palvelusta ilmenee Luoton kulloinenkin saldo.

2. Luoton myöntäminen ja käyttö

Jousto luotto on hyödykesidonnainen kertaluotto. Luoton myöntää Aurajoki Nordic Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on iältään 20–75 vuotias, asuu vakituisesti Suomessa ja jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Luotonantaja ilmoittaa hakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä hakijalle sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä luottohakemus yhdessä sopimusehtojen kanssa muodostaa kuluttajaluottosopimuksen hakijan (jäljempänä luotonsaaja) ja luotonantajan välille.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä Luotonsaaja hyväksyy, että luotonantaja voi selvittää luotonsaajan luottokelpoisuuden Instantor AB:n tarjoaman palvelun avulla. Luotonsaaja kirjautuu luottohakemusta tehdessään Instantor AB:n palveluun noudattaen Instantor AB:n sopimusehtoja. Luotonsaaja antaa suostumuksensa siihen, että luotonantaja käyttää luoton myöntämisessä hyväksi Instantor AB:lta saatua luottotietoarviota.

Luotonsaaja antaa luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevaa tietoja luotosta muille luotonantajille.

Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä luoton hakijalle/hakijoille.

Myönnettävän luoton määrä on luotonhakijan valinnan mukaisesti Jousto Laskulla enintään 1000 euroa ja Jousto Osamaksulla enintään 2000 euroa, se on aina yhtä suuri kuin oston kokonaishinta. Luotonantaja perii luotonsaajalta laskutusmaksun. Luottojen laina-aika on vähintään 14 päivää ja enintään 12 kuukautta. Luotonantaja maksaa ostoa vastaavan luoton määrän verkkokauppiaan tilille.

3. Luoton takaisinmaksu

Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonantajalle kuukausittain tasaeräisissä maksuerissä tai luotonantajan ja luotonsaajan sopimana eräpäivänä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksu voi tapahtua ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. Maksuerä muodostuu laskutusmaksusta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä ja mahdollisista lisäpalveluiden velvoituksista. Maksuerän euromäärä ilmenee Luotonantajan ja Luotonsaajan solmimasta kuluttajaluottosopimuksesta. Hakija ilmoittaa hakemuksessa toivomansa lyhennysaikataulun, joka luotonantajalla on oikeus hyväksyä, hylätä tai ehdottaa muuta aikataulua.

4. Luoton korko

Jousto Laskussa ei ole erillistä vuosikorkoa. Jousto Osamaksussa Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun tilaus kirjautuu verkkokauppaan ja verkkokauppias hyväksyy tilauksen. Luoton kulloinkin maksamattomalle pääomalle peritään vuotuista korkoa kuluttajaluottosopimuksen mukaan. Korko muodostuu luottoa hakiessa sovitusta kiinteästä korosta. Lainan todellinen vuosikoroko lasketaan kuluttajansuojalain mukaisesti. Esimerkkejä luoton todellisesta vuosikorosta:

Luoton määrä 500 euroa, 12 takaisinmaksuerää, todellinen vuosikorko 61,78 %

Luoton määrä 1000 euroa, 12 takaisinmaksuerää, todellinen vuosikorko 47,31 %

Luoton määrä 1500 euroa, 12 takaisinmaksuerää, todellinen vuosikorko 42,68 %

5. Luotosta perittävät maksut

Monieräisistä luotoista perittävä laskutuspalkkio on yksilöity kuluttajaluottosopimuksessa.

Luotonantaja veloittaa maksuohjelman muuttamisesta käsittelykustannuksen 10 euroa, mikäli maksuohjelman muutoksella muutetaan ainoastaan yksittäisen maksuerän eräpäivää. Mikäli luoton maksuohjelmaa muutetaan muutoin, veloittaa luotonantaja muutoksesta 40 euroa.

Luotonsaajan on korvattava luotonantajalle kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen ja luoton hoitoon liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

6. Pankkipäivä

Tämän sopimuksen mukaisia pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

7. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

Luotonsaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi kuukausierä tai koko luotto. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää luotonsaajan velkapääomaa, eikä se vapauta tulevien kuukausierien suorittamisesta.

Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kustannukset.

8. Luoton erityiset erääntymisperusteet

8.1. Maksun laiminlyönti

Mikäli luotonantajan saatava luotonsaajalta on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä tai käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos luotonsaajalle on aiemmin huomautettu luoton takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta.

Luottoa ei kuitenkaan eräännytetä jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

8.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin taikka luotonsaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen, luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto korkoineen ja muine maksuineen luotonsaajan maksettavaksi neljän (4) viikon tai, jos sopimusrikkomuksesta on aiemmin huomautettu luotonsaajalle, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymisilmoitus on lähetetty luotonsaajalle, mikäli sopimuksenvastaista menettelyä ei ole siihen mennessä korjattu.

Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin taikka käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

Mikäli luotonantaja ei, huolimatta jonkun kohdassa 8.1 tai 8.2 eräännyttämisperusteen olemassaolosta, vetoa eräännyttämisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei luotonantaja luovu eräännyttämisperusteesta luotonsaajaan nähden, mikäli peruste eräännyttämiseen säilyy.

9. Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti eräpäivästä maksupäivään.

10. Varoitus maksun laiminlyönnin seurauksista

Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

11. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

12. Luotonsaajan tiedonantovelvollisuus

Yhteystietojen muutoksista (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) on luotonsaajan ilmoitettava välittömästi luotonantajalle. Mikäli luotonsaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön luotonantajan hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, luotonantajalla on oikeus hankkia luotonsaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat luotonantajalle luottosuhteen kannalta tarpeellisia.

13. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Luotonantajan luotonsaajalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty luotonantajalle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

14. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sopijapuolen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Luotonantaja voi ilmoittaa asiasta valtakunnallisessa päivälehdessä.

15. Oikeus muutoksiin

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei luotonsaaja muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

16. Huomautukset

Luotonsaajan on tehtävä huomautukset laskuja vastaan ilman aiheetonta viivytystä virheen havaittuaan.

Luotonsaajan on pyrittävä sopimaan myyjän tai palveluntarjoajan kanssa ostetuissa tuotteissa tai palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheellisyyksistä.

Mikäli myyjä tai palveluntarjoaja ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan, kuluttaja voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvaa rahasuoritusta koskevan vaatimuksensa luotonantajalle, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Vaatimus on esitettävä kohtuullisessa ajassa ilman aiheetonta viivytystä. Kuluttajan vaatimus luotonantajalle voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuna.

Jos kuluttaja myyjän tai palveluntarjoajan sopimusrikkomuksen vuoksi pidättyy maksamasta tavaran tai palvelun hintaa, kuluttaja ei saa kuitenkaan pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen tai viivästyksen perusteella oikeus. Kuluttaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä johtuvista viivästys- ja muista seuraamuksista.

17. Sopimuksen siirto

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen. Siirrosta on ilmoitettava luotonsaajalle.

18. Markkinointi ja viestintä

Luotonhakija antaa luotonantajalle oikeuden koota tietokantoihin ja rekisteröidä hakemusta koskevia tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Ellei hakija sitä erikseen kiellä, luotonantajalla on oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

19. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

20. Erimielisyyksien ratkaisu

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen perustuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttaja-riitalautakunta: Hämeentie 3 B, PL 306 Puh: 010 366 5200 Fax: 010 366 5249 www.kuluttajariita.fi.

Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa.

Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Voimassa 26.2.2014 alkaen